ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ພາຍຫຼັງເຂົ້າສູ່ລະບົບເກັບຂໍ້ມູນແລ້ວທ່ານສາມາດ:


• ກຽມໃບຄໍາຮ້ອງສະໝັກຂອງທ່ານ (ທສທ ແລະ BDS)
• ຍືນເອກະສານປະກອບ
• ກວດເບິ່ງສະຖານະໃບສະໝັກ
• ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຶນ
• ຮ້ອງຂໍຈ່າຍເງິນທົດແທນຄືນ