Our BDS Partners

Business Development Services

ຂະແໜ່ງການ
ໝາຍເຫດ: ບັນດາບໍລິສັດໃນໜ້າເວັບໄຊ໌ນີ້ ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ BAF II ຫຼື ທັງເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ BAF II ແລະ ເອົາລົງໃນເວັບໄຊນີ້ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສາທາລະນະເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຜີຍແຜ່ລາຍຊື່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໃນເວັບໄຊ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການ ແນະນໍາ ຫຼື ຮັບຮອງໂດຍໂຄງການ BAF II. ບຸກຄົນ ຫຼື ທຸລະກິດໃດ ທີ່ພິຈາລະນາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາ ຄວນເຮັດການກວດສອບດ້ວຍຕົນເອງເສຍກ່ອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການ BAF II ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີໃດໆ.